Lucky Rentals CZ | Realitní kancelář Praha | GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Lucky Rentals CZ s.r.o. si velmi váží důvěry svých klientů a klade tak velký důraz na ochranu jejich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů
1.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Lucky Rentals CZ s.r.o. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti Lucky Rentals CZ s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude Lucky Rentals CZ s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Osobní údaje návštěvníka začneme zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka webových stránek a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. Lucky Rentals CZ s.r.o. je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu
2.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude Lucky Rentals CZ s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může Lucky Rentals CZ s.r.o. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude Lucky Rentals CZ s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Lucky Rentals CZ s.r.o. je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.2. Lucky Rentals CZ s.r.o. pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jednoznačné identifikace. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu o zprostředkování zpracovává Lucky Rentals CZ s.r.o. za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím svých služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Lucky Rentals CZ s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Lucky Rentals CZ s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama.

3. Zpracování osobních údajů při poptávce přes mobilní telefon
3.1. V případě klientovy poptávky přes mobilní telefon bude Lucky Rentals CZ s.r.o. z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. Lucky Rentals CZ s.r.o. je oprávněna se klienta, který poptává přes mobilní telefon, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení
4.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude Lucky Rentals CZ s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně, a to na adresu sídla společnosti: Modenská 734/8, Praha, 109 00, tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@luckyrentals.cz.

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
5.1. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Lucky Rentals CZ s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz